Almanca A1 Konular

Almanca Düzensiz Fiiller & Listesi

Almancada düzensiz fiiller herhangi bir kural veya yöntemi olmadan du ve er/sie/es zamirlerine göre çekimlendiğinde kökünde değişiklik yaşar. Almancada aşağı yukarı 200 adet düzensiz fiil bulunmaktadır. Düzensiz fiillerin çekimlenmesinde herhangi bir yöntem ve kural olmadığı için bu fiiller çekimleriyle beraber öğrenilmelidir. Almancadaki düzensiz fiillerin bir diğer adı starke Verben ya da unregelmäßige Verben olarak karşımıza çıkmaktadır.

Düzensiz fiillerde 1. tekil şahıs ve 3. tekil şahıslarda fiilin infinitiv (mastar) kökünde tamamen bir değişim söz konusudur. Essen fiilinin Präsens zamanda zamirlere göre çekimlerine baktığımızda “du,er/sie/es” zamirlerinde “-e” harfi “-i” harfi olmuştur ve kök tamamen değişmiştir.

Şahıs Zamiriessen – (yemek yemek) fiili
ichesse
duisst
er/sie/esisst
wiressen
ihresst
sie/Sieessen
Essen fiili Präsens çekim

Bazı fiiller düzenli gibi gözükse de aslında düzensiz fiillerdir. Präsens zamana göre çekimlerinde herhangi bir farklılık söz konusu olmasa da, präteritum formda bunu görebiliriz. Gehen fiilinde olduğu gibi, präsens çekiminde düzenli bir fiil gibi çekimleniyor.

Şahıs Zamirigehen – (gitmek) fiili
ichgehe
dugehst
er/sie/esgeht
wirgehen
ihrgeht
sie/Siegehen
gehen fiili Präsens çekim

Fakat präteritum zamanda çekimine baktığımızda kökün taman değiştini ve “ging-en” olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bir fiilin düzensiz olduğu yalnızca Präsens zamana bakarak anlamak tam anlamıyla mümkün değildir.

Şahıs Zamirigehen – (gitmek) fiili
ichging
dugingst
er/sie/esging
wirgingen
ihrgingt
sie/Siegingen
gehen fiili präteritum çekim

Präsens formda yalnızca “du ve er/sie/es zamirlerinde” yaşanan bu kök değişimlerinde genellikle sesler şu şekillere dönüşür;

Değişen sesler
e→ i
e→ ie
a→ä
au→ äu

Bu değişen seslere 2. tekil şahıs ve 3. tekil şahıs zamirleriyle yazılan örneklerde fark belki daha net anlaşılabilir.

(helfen) Hilfst du mir?Bana yardım eder misin?
(lesen) Liest du viele Bücher?Çok kitap okur musun?
(schlafen) Schläfst du heute?Bugün uyuyor musun?
(laufen) Warum läufst du so schnell?Neden çok hızlı koşuyorsun?

Almanca Düzensiz Fiiller Listesi

Almancada yaygın olarak kullanılan düzensiz fiillerin listesini görmektesiniz. Infinitiv, präteritum ve partizip II çekimleri yer almaktadır.

InfinitivPräteritumPartizip IIAnlamı
backenbacktegebackenpişirmek
befehlenbefahlbefohlenemretmek
buyurmak
beginnenbegannbegonnenbaşlamak
beißenbissgebissenısırmak
betrügenbetrogbetrogenaldatmak
bewegenbewogbewogenhareket ettirmek
biegenboggebogeneğmek
bietenbotgebotensunmak
bindenbandgebundenbağlamak
bittenbatgebetenrica etmek
bleibenbliebgebliebenkalmak
bratenbrietgebratenkızartmak
brechenbrachgebrochenkırmak
brennenbranntegebranntyanmak
bringenbrachtegebrachtgetirmek
denkendachtegedachtdüşünmek
dürfendurftegedurftizin vermek
empfehlenempfahlempfohlenönermek
erschreckenerschrakerschrockenkorkmak
essengegessenyemek yemek
fahrenfuhrgefahrensürmek
fallenfielgefallendüşmek
fangenfinggefangenyakalamak
findenfandgefundenbulmak
fliegenfloggeflogenuçmak
fressenfraßgefressenoburca yemek
frierenfrorhat gefrorendonmak
gebengabgegebenvermek
gehenginggegangengitmek
geltengaltgegoltengeçerli olmak
genießengenossgenossentadını çıkarmak
geschehengeschahgeschehencereyan etmek
gewinnengewanngewonnenkazanmak
gießengossgegossensulamak
habenhattegehabtsahip olmak
haltenhieltgehaltendurmak
hängenhinggehängt/ gehangenasmak
heißenhießgeheißenadlandırmak
helfenhalfgeholfenyardım etmek
kennenkanntegekannttanımak
klingenklanggeklungençınlamak
kommenkamgekommengelmek
könnenkonntegekonnt-e bilmek (yetenek)
ladenludgeladenyüklemek
lassenließgelassenbırakmak
laufenliefgelaufenkoşmak- yaya gitmek
leidenlittgelittenacı çekmek
leihenliehgeliehenödünç vermek
lesenlasgelesenokumak
liegenlaggelegenyatmak
lügenloggelogenyalan söylemek
meidenmiedgemiedensakınmak
messenmaßgemessenölçmek- adımlamak
mögenmochtegemochtbeğenmek
müssenmusstegemusstzorunda olmak
nehmennahmgenommenalmak
nennennanntegenanntadlandırmak
ratenrietgeratenöğüt vermek
reißenrissgerissenkoparmak
reitenrittist / hat gerittenata binmek
rennenranntegeranntkoşmak
riechenrochgerochenkoklamak
rufenriefgerufenseslenmek
salzensalztegesalzentuzlamak
schaffenschufgeschaffenhakkından gelmek
scheidenschiedgeschiedenboşa(ndır)mak
scheinenschiengeschienenparlamak
schiebenschobgeschobenitmek
schießenschossgeschossenvurmak
schlafenschliefgeschlafenuyumak
schlagenschluggeschlagenvurmak
schließenschlossgeschlossenkapatmak
schmeißenschmissgeschmissenatmak, fırlatmak
schmelzenschmolzgeschmolzenerimek
schneidenschnittgeschnittenkesmek
schreibenschriebgeschriebenyazmak
schreienschriegeschriençığlık atmak
schweigenschwieggeschwiegensusmak
schwellenschwollgeschwollenşişmek
schwimmenschwammgeschwommenyüzmek
sehensahhat gesehengörmek
seinwargewesenolmak
sendensandtegesandt (gesendet)göndermek
singensanggesungenşarkı söylemek
sinkensankgesunkenazalmak
sitzensaßgesessenoturmak
sprechensprachgesprochenkonuşmak
springenspranggesprungenatlamak
stechenstachgestochensokmak
stehenstandgestandendurmak (ayakta)
stehlenstahlgestohlençalmak
steigenstieggestiegentırmanmak
sterbenstarbgestorbenölmek
stoßenstießgestoßensaplamak, dürtmek
streitenstrittgestrittenkavga etmek
tragentruggetragentaşımak
treffentrafgetroffenbuluşmak, karşılaşmak
tretentratgetretengirmek
trinkentrankgetrunkeniçmek
tuntatgetanyapmak
verderbenverdarbverdorbenbozulmak, çürümek
vergessenvergaßvergessenunutmak
verlierenverlorverlorenkaybetmek
verschwindenverschwandverschwundenyok olmak
verzeihenverziehverziehenbağışlamak
wachsenwuchsgewachsenbüyümek
waschenwuschgewaschenyıkamak
werdenwurdegewordenolmak
werfenwarfgeworfenfırlatmak
wiegenwoggewogensarsmak, tartmak
wissenwusstegewusstbilmek
wollenwolltegewolltistemek
ziehenzoggezogençekmek
zwingenzwanggezwungenzorlamak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu