Almanca B1 Konular

Präteritum ( Almanca Geçmiş Zaman )

Präteritum Almancada -di li geçmiş zamandır bir diğer adıysa Imperfekt. Perfekt ile aynı anlamda olsalar da gramer olarak farklı kullanım tarzları vardır. Ayrıca präteritum genellikle hikaye dilidir. Hikayelerde, romanlarda, yazılı metinlerde geçmiş zaman präteritum ile yapılır. Präteritum fiillere “yapı-yordu, gidi,yordu” gibi anlamlar katar. Herhangi bir hikaye kitabını açıp okuduğunuzda präteritum fiillere sıkça rastlarsınız.

Präteritum haben ve sein fiili

Öznehabensein
ichhattewar
duhattestwarst
er/sie/eshattewar
wirhattenhatten
ihrhattetwart
sie/Siehattenhatten
präteritum haben ve sein

Präteritumda haben– hatten sein fiili ise – waren olarak şekil değiştirir. Haben fiili “sahiptim,sahiptin,sahipsin..” anlamlarına gelirken sein fiili ise “-dim,-dın,-din…” anlamlarındadır.
Präteritum yazı dili olarak kullanılır demiştik fakat haben ve sein fiilleri konuşma dilinde präteritum haliyle kullanılırlar.
Präteritumda düzenli ve düzensiz fiilleri ayrı başlıklar altında detaylandırarak inceleyeceğiz.

Imperfekt Düzenli Fiiller

Imperfekt düzenli fiillerde fiil köküne “-t” harfi getirilir.

ichlernte
dulerntest
er/sie/eslernte
wirlernten
ihrlerntet
sie/Sielerntet

Kökü t, d, m, n harfleriyle biten fiillere telaffuz edilebilmeleri için “-t’ nin” başına birde “-e” eklenir.

icharbeitete
duarbeitetest
er/sie/esarbeitete
wirarbeiteten
ihrarbeitetet
sie/Siearbeiteten
  • -rn ve -ln ile biten kelimelerdeyse sondaki “n” harfi düşer. N harfi düştükten sonra präteritum düzenli fiil çekimleme kuralı olduğu gibi uygulanır.
ichsammelte
dusammeltest
er/sie/essammelte
wirsammelten
ihrsammeltet
sie/Siesammelten
öznezeigenarbeitehörenschicken
ichzeigtearbeitetehörteschickte
duzeigtestarbeitetesthörtestschicktest
er/sie/eszeigtearbeitetehörteschickte
wirzeigtenarbeitetenhörtenschickten
ihrzeigtetarbeitetethörtetschicktet
sie/Siezeigtenarbeitetenhörtenschickten
er/sie/es in fiil çekimi ich ile aynıdır . Yani er sagte , sie fragte , es zeigte .

Imperfekt Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiiller yapı itibariyle kökte bir değişiklik yaşayan fiillerdi. Imperfektte bazı düzensiz filler 1. tekil şahıs zamirinde ve 3. tekil şahıs zamirinde “-te” alırken bazılarında almazlar ve yalnızca kök haliyle söylenirler. Örneğin “kommen” fiili Präsens zamanda “kam” olarak çekimlenir ve birinci tekil şahıs ve 3. tekil şahısta “kamte” yerine “kam” olarak çekimlenirler. Başlıklarda örnekler halinde inceleyeceğiz fakat fiillerin düzensiz fiilleri imperfekt halleriyle öğrenmeniz gerekiyor.

1.ve 3. tekil Şahıslarda Yalnızca Kök ile Çekimlenen Fiiller

Helfen, kommen, laufen, sehen gibi filler 1. ve 3. tekil şahıslarda yalnızca kök hali ile yazılır.

helfenkommenlaufensehen
ichhalfkamliefsah
duhalfstkamstliefstsahst
er/sie/eshalfkamliefsah
wirhalfenkamenliefensahen
ihrhalftkamtlieftsaht
sie/Siehalfenkamenliefensahen

Bu fiiller 1. ve 3. tekil şahıs zamirlerinde “-t” harfini almazlar ve yalnızca kök ile yazılırlar.

Konuşma Dilinde de Kullanılan Präteritum Fiiller

Aşağıdaki fiiller mutlaka öğrenilmesi gereken fiillerdir. Bu fiiller aynı zamanda gündelik hayatta konuşurkende kullanılırlar ve bazıları yardımcı fiil olarak kullanılır.

InfinitivPräteritumich
er; sie; es
duwir
sie; Sie
ihr
seinwarenwarwarstwarenwart
habenhattenhattehattesthattenhattet
werdenwurdenwurdewurdestwurdenwurdet
wissenwusstenwusstewusstestwusstenwusstet
denkendachtendachtedachtestdachtendachtet
gehengingenginggingstgingengingt
fahrenfuhrenfuhrfuhrstfuhrenfuhrt
bringenbrachtenbrachtebrachtestbrachtenbrachtet
lassenließenließließtließenließt

Präteritum da Modalverben Kullanımı

Modalverben yani Almanca tarz fiillerde aynı yukarıdaki listedeki fiiller gibi konuşma dilinde Präteritum olarak kullanılabilirler. Mögen fiilinin Konjunktiv II formu olan “möchten yardımcı fiili” präteritumda kullanılmaz. Onun yerine “wollten” yardımcı fiili kullanılır.

InfinitivPräteritumich
er; sie; es
duwir
sie; Sie
ihr
dürfendurftendurftedurftestdurftendurftet
könnenkonntenkonntekonntestkonntenkonntet
mögenmochtenmochtemochtestmochtenmochtet
möchten*wolltenwolltewolltestwolltenwolltet
müssenmusstenmusstemusstestmusstenmusstet
sollensolltensolltesolltestsolltensolltet
wollenwolltenwolltewolltestwolltenwolltet
Präteritum Modalverben Cümle Örnekleri

Präteritumda modalverben (Almanca tarz fiiller) ile cümle kurarken yalnızca modalverben präteritum çekime uğrar. Diğer fiil ise infinitiv hali ile cümlenin sonunda yer alır.

Ich wollte in Deutschland studieren.
Almanya’da öğrenim görmek istiyordum.
möchten
In der Schule mussten wir jeden Tag viele Hausaufgaben machen.
Okulda her gün bir sürü ödev yapmak zorundaydık.
müssen
Ich konnte leider nicht zur Party kommen.
Maalesef partiye gelemedim.
Vor zwei Monaten durfte man hier rauchen.
İki ay önce burada sigara içmek yasak değildi.
dürfen
Wir sollten uns eigentlich gestern für die Prüfung anmelden.
Aslında dün sınava kaydolmamız gerekiyordu.
sollen
Präteritum fiil listesi
mastarpräteritumTürkçe
bewegenbewogenbir şeyi yerinden oynatmak
bittenbatrica etmek
bleichenblichbeyazlatmak
bleibenbliebkalmak
empfahlenempfahlönermek
fahrenfuhrsürmek
denkendachtedüşünmek
essenyemek
fallenfieldüşmek
findenfandbulmak
fliegenfloguçmak
fliehenflohfirar etmek/kaçmak
gebarengebardoğurmak
gebengabvermek
geltengaltgeçerli olmak
gehenginggitmek
gewinnengewannkazanmak
kennenkannteadlandırmak
kommenkamgelmek
leihenliehödünç vermek
lesenlasokumak
liegenlagyatmak
lügenlogyalan söylemek
ratenrietnasihat vermek
reitenrittata binmek
ringenranggüreşmek
rufenriefçağırmak
schwimmenschwammyüzmek
schreibenschriebyazmak
schlagenschlugdövmek
sehensahgörmek
sendensandtegöndermek
singensangşarkı söylemek
sinnensanndüşünmeye dalmak
sprechensprachkonuşmak
tragentrugtaşımak
tuntatyapmak
verbietenverbotyasaklamak
vergessenvergassunutmak
verlierenverlorkaybetmek
ziehenzogçekmek
Präteritum düzensiz fiiller

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu